Erken Evre Meme Kanserlerinin Tedavisi nasıl yapılır?

Erken Evre Meme Kanserlerinin Tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde erken evre meme kanserinin primer tedavisi cerrahidir. Meme kanserinin cerrahi tedavisi meme ve koltuk altına yönelik yapılmaktadır. Memedeki tümörün çıkarılması amacıyla koruyucu meme cerrahisi (tümörektomi, geniş lokal eksizyon, lumpektomi, kadranektomi) veya mastektomi (cilt ile beraber tüm meme bezinin ve pektoral fasyanın çıkarılması) işlemi uygulanır. Mastektomi ile birlikte aksiller küraj işlemi de yapılır ise bu işlem modifiye radikal mastektomi diye adlandırılır. Yapılan ileriye yönelik çalışmalar radikal cerrahi rezeksiyonların uzun dönem sürvi sonuçlarını değiştirmediğini göstermiştir. Bu nedenle son yıllarda koruyucu meme cerrahisi daha çok tercih edilmektedir.
Koruyucu meme cerrahisi aşağıdaki durumlarda kabul gören bir yaklaşımdır:
Tek odaklı (ünifokal), 2 cm’den küçük tümörler
Meme hacminin iyi bir kozmetik sonuç elde etmek için yeterli olması
Tümörün geniş lokal çıkarılmasının mümkün olması
Lokal nüks olasılığını azaltmak için hastanın radyoterapi yapılmasını kabul etmesi veya radyoterapi yapılmasına engel bir durumunun olmaması
Piyesin patolojik incelenmesinde eksizyon kenarlarında tümör hücreleri içermeyen sağlam bölümün bulunması
Hastanın koruyucu meme cerrahisini tercih etmesi
Aşağıdaki durumlarda uygun cerrahi yaklaşım mastektomidir:
Çok odaklı (multifokal) veya çok merkezli (multisentirik) tümörler
Santral lokalizasyonlu tümörler
İyi bir kozmetik sonucun elde edilemeyeceği küçük memeler
Mamografide tümörün çevresinde veya tek başına malign tipte yaygın mikrokalsifikasyonların bulunması
Tekrar yapılan eksizyonlara rağmen tümörsüz cerrahi kenarın elde edilememesi
Kollajen doku hastalığı (göreceli kontrendikasyon)
Hasta tercihi
Lokal nüks oranlarını önemli derecede azalttığı için koruyucu meme cerrahisi sonrasında radyoterapi uygulanmaktadır.
Son zamanlardaki çalışmalar erken evre meme kanserli hastaların %70-80’inde aksiller lenf nodülü metastazı olmadığını göstermiştir. Bu nedenle SLN biyopsisi, gereksiz ALND yapılmasını önleyen bir yöntemdir.  Sentinel lenf nodülü memeden drene olan ilk nodül veya nodüllerdir.
MKC ‘den sonra meme içerisinde nüks tespit edildiği zaman mastektomi yapılması standart tedavidir.

Randevu Alın